अभिमुखिकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धमा । वडाअध्यक्ष तथा वडा सचिवहरु मात्र उपस्थित भई दिनुहुन ।

Supporting Documents: