डकर्मी तालिमको लागि सहभागी पठाई दिनुहुन । सबै वडा कार्यालय