भूकम्प पीडितहरुको प्रथम, दोश्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको नामावली