स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित महिलाहरुको तथ्याङ्क संलग्न ढांचामा भरि पठाईदिनु हुन ।