अ.न.मी सेवा करारमा पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना ।