पदाधिकारीहरुको दोहोरो सुबिधा सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय ।