FAQs Complain Problems

समाचार

निवेदनको ढाँचा

Post date Documents
कार्यक्रम सञ्चालनको लागी प्रस्ताव तथा प्रतिवेदनको ढाँचा । 04/15/2022 - 15:11 PDF icon [Download]कार्यक्रम प्रस्ताव र प्रतिवेदन ढाँचा.pdf
आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी नमुना फारम तथा निवेदनहरु 12/01/2021 - 11:50 PDF icon अनुगमन समिति निर्णय.pdf, PDF icon उ.स. गठनका लागि भेलाको नमुना.pdf, PDF icon फरफारक निर्णय 2.pdf, PDF icon फरफारक निर्णय_1.pdf, PDF icon फरफारक निवेदन.pdf, PDF icon म्याद थप योजना .pdf, PDF icon योजना सम्झौता गर्न सिफारिस.pdf, PDF icon वडा समिति स्तरीय अनुगमन प्रतिवेदन.pdf, PDF icon सम्झौता निवेदन.pdf, PDF icon सार्वजनिक परीक्षण फाराम.pdf
न्यायिक समितिमा लिखित प्रतिवादको ढाँचा । 11/09/2021 - 11:18 PDF icon [Download] न्यायिक समितिमा लिखित प्रतिवादको ढाँचा.pdf
न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता गर्ने निवेदनको ढाँचा । 11/09/2021 - 11:17 PDF icon [Download] न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता गर्ने निवेदनको ढाँचा.pdf
खरिद आदेश फारम 06/30/2021 - 13:55 PDF icon खरिद आदेश.pdf
जिन्सी दाखिला प्रतिवेदन फारम 01/18/2021 - 10:27 PDF icon [Download] जिन्सी दाखिला प्रतिवेदन फारम.pdf
मौजूदा सूचिमा दर्ता हुनको लागि निवेदनको ढांचा । 07/28/2020 - 11:23 PDF icon सुचि दर्ता निवेदन.pdf
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (का.स.मु) फारम लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थायी नियुक्ति कर्मचारीको लागि । 07/21/2020 - 12:19 PDF icon कासमु लोकसेवा स्थायी नियुक्ति.pdf
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (का.स.मु) फारम निजामती कर्मचारीको लागि । 07/17/2020 - 13:06 PDF icon का.स.मु फारम निजामती कर्मचारी.pdf
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन (का.स.मु.) फारम (स्वास्थ्यको लागि) 07/17/2020 - 12:43 PDF icon अधिकृतस्तर.pdf, PDF icon सहायकस्तर.pdf

Pages