FAQs Complain Problems

समाचार

कर तथा शुल्क

Post date Documents
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर सातौं नगर सभाबाट पारित आ.व. २०७८/०७९ को लागि 08/06/2021 - 13:48 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर पाँचौ नगर सभाबाट पारित मिति २०७७ श्रावण १ गते देखि लागु आ.व. २०७७/०७८ को लागि​ 08/25/2020 - 14:55 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर चौथो नगर सभाबाट पारित मिति २०७६ श्रावण १ गते देखि लागु आ.व. २०७६/०७७ को लागि​ 07/18/2019 - 15:39 PDF icon आर्थिक ऐन - २०७६.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर तेश्रो नगर सभाबाट पारित मिति २०७५ माघ ६ गते देखि लागु आ.व. २०७५/०७६ लागि​ 02/12/2019 - 15:39 PDF icon प्रमाणित संसोधित आर्थिक ऐन २०७५ माघ ६ देखि लागु.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर मिति २०७५ श्रावण १ गते दखि लागु आ.व. २०७५/०७६ लागि​ 07/17/2018 - 11:53 PDF icon आर्थिक ऐन 2075.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर मिति २०७४ श्रावण १ गते दखि लागु आ.व. २०७४/०७५ लागि​ 07/18/2017 - 13:57 PDF icon tax paper 2074.075.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर मिति २०७२ माघ १ गते देखि लागु आ.व. २०७३/०७४ लागि 01/18/2016 - 10:52 PDF icon सेवा शुल्क तथा दस्तुर.pdf
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर मिति २०७१ फागुन १५ गते देखि लागु आ.व. २०७२/०७३ लागि 09/01/2015 - 15:32 PDF icon कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर.pdf