FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
दक्षिणकाली नगरपालिकाको स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ 10/08/2018 - 12:17 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf
नगरपालिका यात्रु रज्जु मार्ग अनुमतिपत्र सम्बन्धी कार्यविधि , २०७५ 10/08/2018 - 12:16 PDF icon यात्रु रज्जु मार्ग, २०७५.pdf
दक्षिणकाली नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन - २०७५ 10/08/2018 - 12:15 PDF icon [Download] कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन - २०७५.pdf
नगरपालिका प्रशासकीय कार्य स‌चालन ऐन, २०७५ 10/08/2018 - 12:15 PDF icon प्रशासकीय कार्य स‌चालन ऐन, २०७५.pdf
नगरपालिका पदाधिकारीहरुको लागि आचार संहिता, २०७५ 10/08/2018 - 12:14 PDF icon पदाधिकारीहरुको लागि आचार स‌हिता, २०७५.pdf
नगर सभा संचालन कार्य विधि, २०७५ 10/08/2018 - 12:13 PDF icon नगर सभा संचालन कार्य विधि, २०७५.pdf
नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ 10/08/2018 - 12:12 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
नगर प्रहरी कार्यविधि, २०७५ 10/08/2018 - 12:10 PDF icon नगर प्रहरी कार्यविधि, २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 10/08/2018 - 12:10 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 10/08/2018 - 12:09 PDF icon एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages