FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
आर्थिक एेन २०७५ 08/21/2018 - 13:10 PDF icon आर्थिक ऐन 2075.pdf
नगर कार्यापालिकाको कार्य विभाजन नियमावली 03/20/2018 - 13:48 PDF icon नगर कार्यापालिकाको कार्य विभाजन नियमावली.pdf
नगर कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली 03/20/2018 - 13:47 PDF icon नगर कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली.pdf
स्थानीय तहको लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन 03/20/2018 - 13:44 PDF icon स्थानीय तहको लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन.pdf
नगरसभा व्यवस्थापन कार्यविधि ऐन 03/20/2018 - 13:43 PDF icon नगसभाको व्यवथापन कार्यविधि ऐन.pdf
नगर सभा(कार्य सञ्चालन) कार्यविधि ऐन 03/20/2018 - 13:42 PDF icon नगर सभा(कार्य सञ्चालन)कार्यविधि ऐन.pdf
सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ (संशोधन सहित) 12/16/2017 - 15:01 PDF icon सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ (संशोधन सहित).pdf
स्थानीय सरकार संचालन ऐेन, २०७४ 11/03/2017 - 20:16 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf
आर्थिक ऐन 07/21/2017 - 13:40 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
नगर कार्यापालिकाको कार्य विभाजन 07/21/2017 - 13:36 PDF icon नगर कार्यापालिकाको कार्य विभाजन.pdf

Pages