FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्वाधार विकास शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७७-०२-२७
06/10/2020 - 15:50 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७७ जेठ २७.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-११-२७
03/11/2020 - 14:58 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ फाल्गुन २७.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-११-१८
03/03/2020 - 17:34 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ फाल्गुन १८.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-११-०४
02/17/2020 - 11:21 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ फाल्गुन ४.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-१०-१७
02/04/2020 - 09:43 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ माघ १७.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-१०-०८
01/26/2020 - 17:23 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ माघ ०८.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०९-२७
01/19/2020 - 11:53 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ पुष २७.pdf
भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०९-१६
01/02/2020 - 10:57 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ पुष १६.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०९-१४
01/01/2020 - 15:39 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ पुष १४.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७६-०९-०१
12/18/2019 - 14:52 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७६ पुष १.pdf

Pages