FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्वाधार विकास शाखाका सूचनाहरु

Title Post date Download
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-६-१८
10/04/2018 - 13:21 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ असोज १८.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-६-१७
10/03/2018 - 13:33 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ असोज १७.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-६-९
09/26/2018 - 08:16 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ असोज ९.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-६-२
09/18/2018 - 11:46 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ असोज २.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-५-२८
09/14/2018 - 11:38 PDF icon भूकम्प थप किस्ता २०७५ भाद्र २८.pdf
भूकम्प पीडितहरुको तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-५-२६
09/12/2018 - 11:22 PDF icon भूकम्प किस्ता २०७५ भाद्र २६.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-५-२४
09/10/2018 - 15:03 PDF icon भूकम्प थप किस्ता मिति २०७५-५-२४.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-५-२२
09/07/2018 - 12:05 PDF icon भूकम्प किस्ता २०७५ भाद्र २२.pdf
भूकम्प पीडितहरुको पहिलो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-५-१९
09/04/2018 - 14:57 PDF icon भूकम्प किस्ता २०७५ भाद्र १९.pdf
भूकम्प पीडितहरुको दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान पाउने लाभग्राहीहरुको थप नामावली । २०७५-५-१४
08/30/2018 - 12:53 PDF icon भूकम्प किस्ता २०७५ भाद्र १४.pdf

Pages